โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ประกอบด้วย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  18  คน

เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 คน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน 

และเลขานุการนายกฯ  จำนวน 1 คน 

ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

1. นายทองคำ  โสอุบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายณัฐภณ  จันทะน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายนิคม  เล็กมณี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. นายมนตรี  เผือกพิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. นายล่า  สุขสร้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6. นายปัญญา  มณีวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7. นายจำนง  สีลานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8. นายสวั่น  จิโนวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9. นายสำราญ  อุตรพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

10. นายวิจิตร  ขันทะมาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

11. นายเสมอ  สิมมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

12. นางวารี  สนสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

13. นายมงคล  นันทสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14. นายทวีศักดิ์  วิลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

15. นายวิรยศ  ศิริทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16. นางสาวบัวผัน  ดิษฐคลึ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

17. นายวิทยา  สารทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

18. นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

1. นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายไพฑูรย์  รัตนมรรคคา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายทองสุข  ท้าวคำสอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. นายอาคม  โพธิสา เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


พนักงานส่วนตำบล  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีพนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างสังกัดส่วนต่าง ๆ ดังนี้

สำนักปลัด

1. นายอุทิศ  จิตรธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นางสาวจุฑามณี  รัตนมรรคคา นิติกร 

3. นางสาวเพ็ญพรรณ  ตุลาธร นักพัฒนาชุมชน

4. นางเกษา  จิตรธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5. นางอุมาภรณ์  ภาดี บุคลากร

6. นางสาวสุมาลี  แลไธสง นักวิชาการศึกษา

7. นางบังเอิญ  ดงสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ

8. นางกมลพรรณ  มานะโว ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

9. นายบุญส่ง  โพธิสา พนักงานขับรถยนต์

10. นายชาญ  ชฎาจิตร พนักงานขับรถยนต์

11. นางจันทนา  ช่วยรักษ์ คนงานทั่วไป

12. นายชัยวุฒิ  ศรีมาลัย คนงานทั่วไป

13. นายสมบุญ  หอมอุบล คนงานประจำรถขยะ

14. นายเสริม  นาคเหนือ คนงานประจำรถขยะ

15. นายอุทัย  นิยบุตร คนงานประจำรถขยะ 

ส่วนการคลัง

1. นางกฤษณา  พรพิมล หัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางสุรัชนี  พรมมาสถิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3. นางปุณยนุช  อึ๊งวัฒน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4. นางกัณจณา  วรรณบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. นางดารณี  ไกรฤกษ์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

6. นางสุนัน  อินทร์ทะผา คนงานทั่วไป

ส่วนโยธา

1. นายจักรพงษ์  ราวีศรี หัวหน้าส่วนโยธา

2. นายเอกชัย  เจ้ยไธสง นายช่างโยธา

3. นางทิพย์วารี  กาษร เจ้าหน้าที่ธุรการ

4. นายอุทัย  ทัพสุริย์ พนักงานผลิตน้ำประปา

ลูกจ้างประจำ(พนักงานสูบน้ำถ่ายโอนฯ)

1. นายสมหมาย  ยศยิ่ง พนักงานสูบน้ำถ่ายโอนฯ   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก   3  ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระหน้าที่เกี่ยว  กับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา    พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งานเลือกตั้ง- งานตรวจสอบภายใน- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ- งานนโยบายและแผนพัฒนา- งานวิชาการ- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์- งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานกฎหมายและนิติกรรม- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์- งานระเบียบการคลัง- งานข้อบัญญัติ อบต.

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานอำนวยการ- งานป้องกัน- งานช่วยเหลือฟื้นฟู- งานกู้ภัย

2.กองคลัง    

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าทื่อื่นที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานรับเงิน ? เบิกจ่ายเงิน- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน- งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานการบัญชี- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย- งานงบการเงินและงบทดลอง- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า- งานพัฒนารายได้- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี- งานพัสดุ- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. ส่วนโยธา  

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานก่อสร้างและบูรณะถนน- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์- งานวิศวกรรม- งานประเมินราคา- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์- งานออกแบบ

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร- งานระบายน้ำ- งานจัดตกแต่งสถานที่

3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสำรวจและแผนที่- งานวางผังพัฒนาเมือง- งานควบคุมทางผังเมือง- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

4.ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ       การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่  อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ

4.1  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานบริหารวิชาการ- งานนิเทศการศึกษา- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา-  งานลูกเสือและยุวกาชาด

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา- งานกิจการศาสนา- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม- งานกิจการเด็กและเยาวชน- งานกีฬาและนันทนาการ