นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       ณ วัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ (22 กันยายน 2561) นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการการคัดแยกขยะชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

เช้านี้ (24 สิงหาคม 2561) นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาจิตใจ และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
กิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้า ฟังเทศน์หัวข้อธรรมะสำหรับเยาวชน และหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ภาคบ่ายกิจกรรมเข้าฐานพัฒนาตนจำนวน 3 ฐานกิจกรรม สร้างความสามัคคี สร้างความมีวินัย และสร้างความซื่อสัตย์  ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านธาตุ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ และคัดแยกทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้วัดบ้านธาตุใต้ ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 น. นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วย นางกฤษณา พรพิมล รองปลัด อบต.ท่าตูม นางก้านตอง คำพยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับนายอำเภอแก่งคอยพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ สร้างวันพ่อ เสร็จวันแม่ ณ บ้านนายประชา    ชัยโส หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศั

อ่านเพิ่มเติม...