วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดงานโครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติดประจำปี พ.ศ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมีนายสมคิด ตันทางกูล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างภาวะความเป็นผู้นำของสตรีตำบลท่าตูม-บ้านธาตุ ในการนี้มีกลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของโครงการเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ตูม ร่วมกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ กิจกรรม การนวดแผนไทย และการทำลูกประคบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม โดยมีนายนล  พลูวังกาญจน์ HR Assistant Manager บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ในการนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศโครงการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 28 มิถุนายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม (แก่งคอย) จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ กิจกรรม การทำรองเท้าจากเศษผ้า ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม โดยมี นายสมคิด  ตันทางกูล นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ มีกลุ่มอาชีพ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และเพิ่มช่องทางการหารายได้ ให้กับประชาชน ชมบรรยากาศโครงการ  

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน หลักสูตรทำขนมลูกชุบ โดยมี นายสมคิด  ตันทางกูล นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จริงนอกสถานศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการควบคุมอารมณ์ การใช้ความคิด การมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในสังคม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ และมีพัฒนาการสมวัย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...