ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน หลักสูตรทำขนมลูกชุบ โดยมี นายสมคิด  ตันทางกูล นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จริงนอกสถานศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการควบคุมอารมณ์ การใช้ความคิด การมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในสังคม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ และมีพัฒนาการสมวัย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม เป้าหมายโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์ฯ คณะที่ปรึกษาศูนย์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวให้เป็นรูปธรรม โดยมีภาคีเครือข่ายจากภาคประชาชน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่ฝึกอบรม และขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอแก่งคอยร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนำโดยนายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่  12  มีนาคม  2562  สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ ได้จัดประชุมสมัชชาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข จากการดำเนินงานดังกล่าวพบว่า ปัญหาที่เด็กและเยาวชน เห็นว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือกตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ เป็นพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น บรรยากาศการจัดโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...