วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นายมนตรี ปรีดา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแก่งคอย/นายอำเภอ ปลัดอำเภอแก่งคอย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งคอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แก่งคอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นเพื่นฐาน ตลอดจนมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การทำกายภาพ การกินอาหารและยาได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ขอขอบคุณ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดหาของที่ระลึกเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณ
นางสาววิรุฬยุพา คำสมัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลแก่งคอย และ นายไพฑูรย์ อ่วมเชื้อ นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ที่มาร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้  และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม) ประจำเดือน พฤษภาค 2567 กิจกรรมนันทนาการบริหารสมอง ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย กิจกรรมรำไม้พลองประยุกต์ และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และหม่องครีมสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดยนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันแจกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธาตุ โดยตั้งจุดบริการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4
ตามโครงการป้องกันและควมคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ในการนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...