วันที่ 14 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม เป้าหมายโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์ฯ คณะที่ปรึกษาศูนย์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวให้เป็นรูปธรรม โดยมีภาคีเครือข่ายจากภาคประชาชน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่ฝึกอบรม และขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่  12  มีนาคม  2562  สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ ได้จัดประชุมสมัชชาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข จากการดำเนินงานดังกล่าวพบว่า ปัญหาที่เด็กและเยาวชน เห็นว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือกตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ เป็นพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น บรรยากาศการจัดโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น 

อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอแก่งคอยร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนำโดยนายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...