ข่าวกิจกรรม

  วันพฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมแจกเอกสารการจัดการเรียนการสอน On Hand และอาหารเสริม (นม)

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม 

  วันพฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  นายสมคิด  ตันทางกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบหมายให้นางกฤษณา  พรพิมล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่ให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เจลแอลกอฮอล์ พร้อมกับตะกร้าปันสุข  ให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานการประชุมจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ตำบลบ้านธาตุ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้จัดส่งรายชื่อเด็กในพื้นที่ตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ จำนวน 20 ราย โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดทำแบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้การช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม      

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นำโดย นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้กับผู้พิการทางการมองเห็นในตำบลท่าตูม จำนวน 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...