วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  เครือข่ายป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย ร่วมกันปลูกป่า “เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน บริเวณป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย-เขาขมิ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และบริษัท ทุ่งคาร์ฮาเบอร์ จำกัด  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน”  บริเวณป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย-เขาขมิ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม และตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  เพื่อจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assesssment :OIT)

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี 2565 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2565 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบลริหารสว่นตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในโอกาสที คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...