วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น.อบต.ท่าตูม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธาตุ จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน อบต.ท่าตูมขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธาตุที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.อบต.ท่าตูม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในการพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสมคิด  ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม จัดกิจกรรมค้นหาจุดเสี่ยง โดยใช้พื้นที่วัดเขาขุย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม และช่วยกันแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการลงยางมะตอยสำเร็จรูปบนถนนเขาขุย - ทุ่งแซง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยจัดการ สสส.สระบุรี (Node Flagship) และได้รับการสนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2 ถัง จาก บริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561?2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต. หน้าหน้าส่วนราชการ       ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...