- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวโดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวในชุมชน

 

iconpic