ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

           อบต.ท่าตูมไดัจัดทำแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดคลิก

คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงานฯ  รายละเอียดคลิก

 

 

หนังสือถึงหน่วยงาน