รายงานรายจ่ายการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม และรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายปี งปม. 2561 งวดที่4   รายละเอียดเอกสารคลิก...