ข่าวกิจกรรม

          นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1) รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พฤกษา วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน