ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ครั้งที่  01/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563