ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลท่าตูมจำนวน 4 หมู่บ้าน และตำบลบ้านธาตุ จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ อาคาร SMS หมู่ 2 ตำบลท่าตูม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลท่าตูม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานวัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านธาตุ หมู่ 1 ตำบลบ้านธาตุ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดท่ากะเบา หมู่ 2 ตำบลบ้านธาตุ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (เช้า) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบ้านธาตุ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (เย็น) ณ วัดบ้านธาตุเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธาตุ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบ้านธาตุ