ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต. หน้าหน้าส่วนราชการ       ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น