ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่