ท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457  ในรัชการที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)  เดิมเป็นบ้านหนึ่งอยู่รวมกับตำบลสีทา  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ  ราชอนุชาในรัชกาลที่ 4  เสด็จขึ้นมาเลือกสถานที่สร้างเป็นพระราชวัง  เป็นราชธานีสำรองไว้เพื่อป้องกันข้าศึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง  พ.ศ. 2402-2408    มูลเหตุที่ได้นามว่าตำบลท่าตูม  เนื่องมาจากบริเวณชายหาดริมแม่น้ำป่าสัก  ใกล้กับบ้านหมู่ที่ 1 สมัยนั้นมีอ่าวกว้างเป็นหาดทรายยาวเหยียด    มีทิวทัศน์งดงามสะอาดตามาก  เป็นทิวธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ น่าเที่ยวชมมากทีเดียว  ตรงนี้เอง  สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เสด็จมา  ทางการเมืองสระบุรีได้ทำการปลูกปะรำรับเสด็จขึ้นไว้ตรงบริเวณชายหาดแห่งนี้  และมีต้นไม้เพียงต้นเดียวที่อยู่บริเวณนี้ก็คือ  ต้นมะตูมแลสมัยก่อนยังทิ้งร่องรอยของทาง  หรือชาวบ้านเรียกว่าคลอง  สำหรับเสด็จโดยช้างพระที่นั่งเพื่อผ่านไปยังเขาคอก  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อบ้านท่าตูม   หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 (ตำบลท่าตูมปัจจุบัน)  ชาวบ้านที่ตั้งรกรากสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่อย่างหนาแน่น   ก็เฉพาะบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวนี้เท่านั้นเพราะมีแม่น้ำป่าสักได้ไหลผ่านด้วยเหตุนี้จึงเอานิมิตรหมายต้นมะตูม    เป็นนามตำบลในเมื่อทางราชการอนุญาตให้ตั้งตำบลขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5     ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านธาตุ  บ้านธาตุเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาสมัยรัชการที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พระราชอนุชา ในรัชกาลที่ 4 เสด็จมาหาสถานที่สร้างวัง  ปัจจุบันชื่อของตำบลนี้ตั้งตามชื่อ ?ธาตุ? ที่ปรากฏมาแต่โบราณกาล คำว่าธาตุ คือ เจดีย์ เป็นคำชาวไทยอีสานเรียกกันมาแต่อดีต  และต่อมาได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง  ลงวันี่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม