1.2 ที่ตั้งและขนาด1.2 ที่ตั้งและขนาดตำบลท่าตูม  เป็นตำบลหนึ่งใน  12  ตำบลของ  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่เลขที่ 115  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  9 กิโลเมตร 

1.3 เนื้อที่ ตำบลท่าตูม มีเนื้อที่ประมาณ  24.81  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,286 ไร่

1.4 ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับเทือกเขาซึ่งติดต่อเป็นอาณาบริเวณเดียวกับตำบลสองคอนและตำบลท่าคล้อ  และมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำป่าสัก  ไหลผ่านตำบลท่าตูม  หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 และพื้นตำบลบ้านธาตุทั้ง 5 หมู่  เป็นระยะความยาวประมาณ  7.5 กิโลเมตรคลองห้วยบุญ  ผ่านตำบลท่าตูมหมู่ที่ 2  ,หมู่ที่ 4 และตำบลบ้านธาตุหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5 ทำให้สภาพโดยทั่วไปเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  การปลูกพืชไร่  การทำสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์

1.5 จำนวนหมู่บ้าน  มี  9  หมู่บ้าน   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   เต็มหมู่บ้าน  9 หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

              จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าตูม

202

146

348

87

นายสันติ  พะวง

2

บ้านทุ่งแซง

139

125

264

106

นายสุรภรณ์  โสอุบล

3

บ้านท่าสีโพธิ์

191

193

384

219

นายรุ่งรดิศ  หอมอุบล

4

บ้านโป่งค่าป่าไม้แดง

364

397

751

183

นายจรัญ  มาลา

0

ตำบลท่าตูม

202

146

348

2

ทะเบียนบ้านกลาง

1

บ้านธาตุใต้

351

348

699

215

นายเจริญฤทธิ เพ็งชะตา

2

บ้านท่ากะเบา

158

170

328

92

นายบุญช่วย  แก้ววิสูตร

3

บ้านธาตุเหนือ

133

137

270

75

นายอนันต์  องอาจ

4

บ้านเดื่อ

99

107

206

82

นายสุพัตรา แก้วอำไพร

5

บ้านธาตุใต้

165

191

356

125

นายสังเวียน ชอบตั้งจิตร

รวม

2,111

2,115

4,226

1,186

 

 

1.6 ประชากรประชากรทั้งสิ้น  3,792   คน  แยกเป็นชาย  1,869 คน  หญิง  1,923  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 153  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  ตุลาคม    พ.ศ.  2553   สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

สภาพเศรษฐกิจ

2.1อาชีพ  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร  เช่น  การทำนา  การทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ถั่ว  การทำสวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์  และบางส่วนรับจ้างทั่วไปและรับจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2.2หน่วยธุรกิจในเขต อบต.1. โรงสีข้าว 1 แห่ง2. โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  (โรงโม่หิน,โรงงานไม้อัดไทย)3. ฟาร์มไก่ 2 แห่ง4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง5. โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง

สภาพสังคม

3.1 การศึกษาตำบลท่าตูม  มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่งโรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ (สังกัด อบต.) จำนวน 1 แห่งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา                         

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน 8 แห่ง  ได้แก่1.  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 6 รูป2. วัดท่าสีโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป3. วัดเขาขุย หมู่ที่ 4 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป4. สำนักสงฆ์ถ้ำเทพนิมิต หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 3 รูป5. สำนักสงฆ์ถ้ำสันติสุข หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป6. วัดบ้านธาตุใต้ หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป7. วัดท่ากะเบา หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป8. วัดบ้านธาตุเหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 2 รูป

3.3สาธารณสุขตำบลท่าตูม มีสถานีอนามัยประจำตำบล   2 แห่ง1. สถานีอนามัยท่าตูม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน2. สถานีอนามัยบ้านธาตุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางส่วนท้องถิ่น  (ถนนอดิเรกสาร)  ผ่าน 1 สาย  และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลสองคอน  1 สาย  มีถนนคสล. และถนนลูกรังเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน

4.2 การโทรคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีโทรศัพท์สาธารณะ ตำบลท่าตูม  2 แห่ง  ,ตำบลบ้านธาตุ  4 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น- บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง - บ่อน้ำตื้นส่วนตัว 4 แห่ง- บ่อน้ำโยก 17 แห่ง - สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง- ฝ. 33 4 แห่ง - ฝ. 99 3 แห่ง- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝน คสล. 3 แห่ง- หอถังเหล็ก (อบต.) 8 แห่ง - หอถังเหล็ก (ส่วนตัว) 1 แห่ง- ฝายกั้นน้ำ 12 แห่ง5. ข้อมูลอื่น ๆ1.1ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมมีภูเขาหินปูน  หินแกรนิตย์  ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  และหินอ่อน1.2มวลชนจัดตั้ง1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  1  รุ่น  จำนวน 217 คน2. อปพร. จำนวน  1  รุ่น จำนวน    90 คน3. กลุ่มสภาวัฒนธรรมไทย จำนวน 20 คน4. กลุ่มกีฬา จำนวน 25 คน

5. กลุ่มประชาคมตำบล จำนวน 9  กลุ่ม6. กลุ่มอาสาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน  9 กลุ่ม7. อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 22 คน8. สายตรวจประชาชนตำบลบ้านธาตุ,ท่าตูม จำนวน 1 หน่วย 9. กลุ่มอาชีพสตรี ตำบลบ้านธาตุ จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 15 คน10.กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 45 คน11. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม  จำนวน 15 คน12.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 10 คน


6. ศักยภาพในตำบลก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล(1)  บุคลากร จำนวน  26 คน- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 คน- ส่วนการคลัง จำนวน 2 คน- ส่วนโยธา จำนวน 2 คน- ส่วนการศึกษาฯ จำนวน - คน- ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 6 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 6 คน- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 คน(2) ระดับการศึกษา- ประถมศึกษา จำนวน 8 คน- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน- ปริญญาตรี จำนวน 7 คน- สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน