วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย

"แหล่งเกษตรกรรม ทำการผลิตไก่เนื้อ เลี้ยงปลาพันธุ์ดี ส่งเสริมอาชีพชุมชน เน้นด้านการเกษตร เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เพิ่มคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ประชาชนมีสุข "

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากีป่าไม้ และพัฒนาการกีฬา

พันธกิจที่ ๓ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรุ้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกาดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน                              สนับสนุนการมีส่วนรวมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆและสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.