วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
  ชุมชนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม
  มุ่งนำความโปรงใส  ใช้ชีวิตพอเพียง


พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาการกีฬา
พันธกิจที่ ๓ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรุ้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกาดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนรวมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

 

จุดยืนยุทธศาสตร์
 การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนท่าตูมกำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น
    ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น     
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

 

นโยบายของผู้บริหาร
1. แผนงานพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพี่อการพัฒนาด้านคมนาคม ให้ราษฏรได้รับความสะดวกให้ท้องถิ่นได้รับความเจริญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น
- เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้บ้าน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย
- เพื่อจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนยากจน คนยากไร้
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
2. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อฝึกอบรม การอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ และสภาพแวดล้อม
3. แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมระบบการเรียนรู้อย่างจริงจังในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคน ให้คิดเป็น ทำเป็นและพึงตนเองได้
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนเล่นกีฬายาว่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. แผนการด้านพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
5. แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
- เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น