S 29573288

ขั้นตอนการเข้าใช้ Traffy Fondue

1.    สแกน QR โค้ด
2.    กดเพิ่มเพื่อนกับ TRAFFY FONDUE
3.    กดปุ่มส่งข้อความที่ต้องการแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน
4.    พิมพ์รายละเอียด รูปถ่าย พร้อมแจ้งประเภทการร้องเรียน
5.    เมื่อแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียนแล้วระบบจะขึ้นสถานะ “รอรับเรื่อง” สามารถติดตามผลได้ หรือแจ้งเรื่องใหม่อื่น ๆ ต่อไปได